[:cs]Optika[:en]Optics[:]

[:cs]

Nelineární, kvantová a klasická optika

Konstrukce optických prvků a sestav, zobrazovací systémy

Speciální optické členy – krystaly, keramika, optické vrstvy, mřížky, holografy, adaptivní optika

Popis chování světelného svazku, tvar vlnoplochy, deformace průchodem prostředí

Měření prahu poškození optických prvků a jejich optické kvality

Výpočty, návrhy, realizace, ověření

Měření odolnosti a kvality optických elementů

Konstrukce optických soustav, zobrazovací a transportní systémy, adaptivní optika

Speciální optické elementy – krystaly, keramika, kompozity, tenké vrstvy, zrcadla, mřížky, zrcadla pro standardní i extrémní podmínky

Vývoj metod a konstrukcí pro potlačení nežádoucích jevů

Chování záření v různých prostředích a systémech

Špičková měření

Interferometrie

Spektroskopie v širokém rozsahu

In-situ zobrazování s časovým rozlišením

Mikroskopie s vysokým rozlišením

Femtosekundová úroveň, vysokovýkonové systémy

Nové materiály a technologie

Speciální ionty dopované struktury – krystaly, keramiky, kompozity

Multivrstvé systémy

Tenké vrstvy a nanostruktury

Optické elementy velkých rozměrů – extrémní optická kvalita

[:en]

Non-linear, quantum and classical optics

Design of optical elements and assemblies, imaging systems

Special optical elements – crystals, ceramics, optical layers, grids, holograms, adaptive optics

Light Behavior Behavior, Waveform, Deformation by Passage of the Environment

Measure the threshold of damage to optical elements and their optical quality

Calculations, proposals, implementation, verification

Measurement of the resistance and quality optical elements

Design of optical systems, imaging and transport systems, adaptive optics

Special optical elements – crystals, ceramics, composites, thin films, mirrors. grilles, mirrors for standard and extreme conditions

Development of methods and constructions for suppressing unwanted phenomena

Radiation behavior in different environments and systems

Top measurements

Interferometry

Spectroscopy on a wide scale

In-situ imaging with time resolution

High resolution microscopy

Femtosecond level, high performance systems

New materials and technologies

Special ions of doped structures – crystals, ceramics, composites

Multilayer Systems

Thin layers and nanostructures

Optical elements of large dimensions – extreme optical quality

 [:]

Komentáře jsou vypnuty.