[:cs]Lasery[:en]Lasers[:]

[:cs]

Konstrukce laserových zdrojů a jejich optimalizace pro danou aplikaci

Různá aktivní prostředí a jejich fyzikální limity

Optické rezonátory, zesilovače, kompresory i filtry, využití nelineárních optických jevů

Způsoby modulace svazku, adaptivní optika, transportní systémy laserových svazků

Vysoké výkony, ultrakrátké impulsy, vysoká opakovací frekvence

Přímé laserové aplikace – obrábění, povrchové úpravy

Řezání, vrtání, svařování a tepelné zpracování laserem

Vytvrzování a čistění povrchů laserem

Expertní posouzení vhodnosti typu laseru pro danou aplikaci

Měření laserem indukovaného práhu poškození (LIDT)

Vědecké využití laserového záření

Sekundární zdroje v širokém rozsahu vlnových délek, dosahovaných intenzit a opakovacích frekvencí

Urychlování elementárních částic laserem

Nové zobrazovací metody díky sychronizaci různých zdrojů v řádech femtosekund

[:en]

Construction of laser sources and their optimizing for the specified application

Active medium – optimised usage and physical limits

Optical resonators, amplifiers, compressors and filters, non-linear effects

Methods of beam modulation, adaptive optics transmission systems

High power, extra-short pulses and high repetition rate systems

Direct laser applications – machining, surface treatment

Cutting, drilling, welding, and heat processing with laser

Hardening and cleaning surfaces with laser

Expert assesment of laser type suitability for the respective application

Laser measuring of induced damage threshold (LIDT)

Science use of laser radiation

Secondary sources within the wide range of wave lengths, achieved intensities and repetition frequencies

Elementary particle acceleration by means of lasers

New display methods due to synchronising various sources in femtoseconds

[:]

Komentáře jsou vypnuty.