[:cs]Diagnostika[:en]Diagnostics[:]

[:cs]

Pokročilá diagnostika a detekce

Strukturní analýza materiálů

Materiálové charakterizace (včetně in-situ)

Pokročilá spektroskopie, mikroskopie a interferometrie

Diagnostika plazmatu a laserových svazků, jednofotonová detekce

Široká škála měřených veličin a parametrů

Experiment i teorie

Spektroskopie – napříč spektrem záření a metodami měření

Mikroskopie – využívání známých i nových přístupů

Strukturní analýza materiálů

Materiálová charakterizace (včetně In-situ)

Chemické analýzy

Diagnostika plazmatu, laserové svazky a adaptivní optika

Sledované jevy

U měřeného vzorku umíme sledovat reakce – termální, chemické, mechanické včetně strukturích, elektrické a magnetické, optické/radiační v širokém spektrálním rozsahu

Dynamické i statické děje – časově integrované i s časovým rozlišením (Time-resolved), vysoké prostorové i časové rozlišení, velmi rychlé děje – fs pulsní zdroje záření, vysoká citlivost – až na úroveň jednoho fotonu, odolnost vůči extrémním polím

Od nano a mikro struktur k astrofyzice

O co se zajímáme

Extrémní podmínky – supratekutost, supravodivost, exotická fyzika vysokých polí, magnetické interakce za vysokých tlaků, interakce intenzivního laserového záření s hmotou

Chytré a moderní materiály – slitiny s tvarovou pamětí, tenkovrstvé nanosystémy, luminiscenční a scintilační materiály

Fyzika a fenomenologie elementárních části

[:en]

Advanced diagnostics and detection

Structural analysis of materials

Material characterization (including in-situ)

Advanced Spectroscopy, Microscopy and Interferometry

Plasma and laser beam diagnostics, single photon detection

Wide range of measured variables and parameters

Experiment and theory

Spectroscopy – across radiation spectrum and measurement methods

Microscopy – Using both familiar and new approaches

Structural analysis of materials

Material characterization (including In-situ)

Chemical analysis

Plasma diagnostics, laser bundles and adaptive optics

Observed phenomena

With the sample we can monitor the reactions – thermal, chemical, mechanical, including structures, electrical and magnetic, optical / radiation in a wide spectral range

Dynamic and static processes – time-based and time-resolved, high spatial and temporal resolution, very fast – fs pulse radiation sources, high sensitivity – up to the level of one photon, resistance to extreme fields

From Nano and Micro Structures to Astrophysics

What we are interested in

Extreme conditions – superfluidity, superconductivity, exotic high field physics, magnetic interactions at high pressures, intense laser radiation interaction with matter

Smart and modern materials – shape alloys, thin-film nanosystems, luminescent and scintillating materials

Physics and phenomenology of elementary parts

[:]

Komentáře jsou vypnuty.